หัวข้อที่นิยมใช้

หัวข้อที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล งานตรวจสอบลำดับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ตรวจสอบภายในประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล งานตรวจสอบลำดับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประชุมเปิดการตรวจสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์ตรวจสอบภายในประชุมเปิดการตรวจสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ งานตรวจสอบลำดับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม

โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน” สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ จำนวน 28 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  กรณีศึกษา : การทุจริตและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจสอบภายใน  วันที่ 23 กันยายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมและลานจอดรถ มหิดลสิทธาคาร

ประชุมปิดการตรวจสอบกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบลำดับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประชุมปิดการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ งานตรวจสอบลำดับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง B04 ชั้น 7  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

ศูนย์ตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

IMG_0377
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_0443
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ งานตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_0326
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ หน่วยตรวจสอบภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
DSC_1970
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_9665
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ผลการดำเนินงาน

Plan-Actual 2023

Plan (12 months)
Actual (5 months)

Data as at Feb 23 , 2023

Satisfaction Assessment 2022

ประโยชน์ที่ได้รับ (4.74)
การติดต่อสื่อสารและทักษะวิชาชีพ (4.66)
ทักษะ และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (4.62)
ความพึงพอใจในภาพรวม (4.62)