การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52 (8/2560)

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายประสัณห์  เชื้อพาณิช คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย