การประชุมหารือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC และวิธีดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่”

บรรยาย โดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช (กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย)

และคุณวารุณี ปรีดานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทย)

เพื่อกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน GRC ในมหาวิทยาลัย