เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
09/06/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน+3 จัดกิจกรรม “Wisdom of Asia 2021”
02/08/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 12th ASEAN University Network Rectors Meeting

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุม 12th ASEAN University Network Rectors Meeting ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ พิจารณาและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่าย AUN

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมนำเสนอหัวข้อ Healthy University Rating System (HURS) และ อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าร่วมนำเสนอหัวข้อ AUN-Human Rights Education (AUN-HRE)