กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 จัดขึ้นโดย ASEAN University Network (AUN) ร่วมกับ Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) และ National Council of Youth Organization in Korea (NCYOK) สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบ online โดยในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอชื่อผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักศึกษาผู้แทนประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาสาธารณรัฐเกาหลี และกลุ่มนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากสาธารณรัฐเกาหลี 10 คน และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 10 คน