มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2” ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Center for International Education จากนั้น เป็นการบรรยายโดย Prof. Garry Falloon, Professor of STEM Education and Digital Learning, and Director of International Engagement at the School of Education, Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 33 คน จาก 19 ส่วนงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom