มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประชุมร่วมกับ Professor Alan Kin Tak LAU, Pro Vice-Chancellor (International Research Development) และ Ms. Celia Wong, Manager of International Research Engagement จาก Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในโอกาสแนะนำ Swinburne University of Technology ในบทบาทยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้ Swinburne University of Technology มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Artificial Intelligence, Robotics, Cobotics และ Data Science โดยทั้งสองสถาบันได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตในด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น, Joint Degree และ การจัดตั้ง Joint Research Center