มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำราชอาณาจักรไทย
08/01/2019
ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
28/01/2019

การบรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน Backpack Scholarship 2019”

วันที่ 17 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน Backpack Scholarship 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “Global Citizenship” และแนะแนวทางการเขียน Proposal แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ มาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับทุนฯ ดังกล่าวให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายครั้งนี้ด้วย