ผู้แทนจาก National Cheng Kung University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
08/06/2018
ผู้แทนจาก Soka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
15/06/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้า โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง วิทยาเขตในเมือง นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย – ยูนนานอย่างเป็นทางการ มีการประชุมโต๊ะกลมผู้แทนระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน หัวข้อ “วิสัยทัศน์และรูปแบบความร่วมมือ (Vision and Model) ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ยูนนาน” อีกทั้งการพบปะพูดคุยและร่วมอภิปรายซึ่งกันและกันระหว่างผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในสุถาบันการศึกษาของประเทศไทย

นอกจากนี้ ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นความพร้อมในการเป็นผู้นำของคลัสเตอร์ที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ยูนนาน ควบคู่ไปกับการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ เป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองของการพัฒนาด้านวิชาการและความร่วมมือ

ในวันสุดท้าย มีการร่วมหารือกันในเรื่องของ การศึกษาไทย – หูหนาน เกี่ยวกับระบบรถไฟ ซึ่งการประชุมถูกจัดขึ้นในช่วงบ่ายกับ Central South University เพื่อแสวงหาความร่วมมือในโครงการเสริมสร้างศักยภาพกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับการประชุมเพื่อจัดตั้งหลักสูตรแลกเปลี่ยนกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้ร่วมประชุมกิตติมศักดิ์อีกหลายท่านที่ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานและร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ อัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามณฑลกุ้ยโจว ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามณฑลยูนนาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (OHEC) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไทยและอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (MoE) กระทรวงศึกษาธิการ