มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน
11/06/2018
ผู้แทนจาก Dalian University of Technology เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
26/06/2018

ผู้แทนจาก Soka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริการวิชาการวิเทศสัมพันธ์และนางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Hiroki Shimoide ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (International Affairs Office) และคณะผู้แทนจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้คือการร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร