ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “Thailand Product Expo 2018”
06/06/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน
11/06/2018

ผู้แทนจาก National Cheng Kung University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้แทนจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University นำโดย Prof. Rong-Fu Kuo รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการเยี่ยมชมและสำรวจอุตสาหกรรม ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยน และการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมกัน