โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU-EDP#20)
15/09/2021
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 28
21/01/2022

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
⏰ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
📍 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
บรรยายโดย
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ : ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3FkUy3N
หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ

ติดต่อสอบถามข้อมูล กองทรัพยากรบุคคล โทร. 02-8496388 , 02-8496293