ผู้มีสิทธิใช้บริการ      บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล


ขั้นตอนการปฏิบัติ   

  • บุคลากรสังกัดส่วนงาน
    ถือปฏิบัติตามประกาศของส่วนงาน
  • บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

flow-mu-idcard

กรณีทำบัตรใหม่ (ครั้งแรก)

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ได้รับมอบหมาย) หรือบุคลากรที่ประสงค์ทำบัตรแสดงตน
1.1 ดาวน์โหลด

1.2 ดาวน์โหลด

2. บันทึกข้อมูลบุคลากร พร้อมส่งเอกสารพร้อมรูปถ่าย (ตั้งชื่อภาพด้วยรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ไปยังกองทรัพยากรบุคคล (กรณี 1.1 ส่งอีเมลถึง คุณกานติมา สวนโคกกรวด อีเมล : kantima.sua@mahidol.ac.th)
3. กองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำบัตรแสดงตนบุคลากร
4. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล แจ้งบุคลากรหรือผู้ประสานงานกองมารับบัตรแสดงตน

กรณีขอทำบัตรใหม่ (เนื่องจากบัตรหมดอายุ)

  • ให้ส่งบัตรแสดงตนที่หมดอายุมายังกองทรัพยากรบุคคล

กรณีขอทำบัตรใหม่ (เนื่องจากบัตรสูญหายหรือชำรุด)

  1. บุคลากรชำระเงินค่าจัดทำบัตรแสดงตนใหม่ ณ กองคลัง จำนวน 100 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
  2. ยื่นแบบคำขอมีบัตรฯ ที่กองทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งแนบใบเสร็จค่าจัดทำบัตรใหม่
  3. กองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำบัตรแสดงตนบุคลากร
  4. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล แจ้งบุคลากรหรือผู้ประสานงานกองมารับบัตรแสดงตน

เอกสารทั่วไป

 หนังสือเวียน

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 คำสั่ง (จัดซื้อจัดจ้าง)

  Templates บัตรแสดงตน (อัตลักษณ์ใหม่)


ติดต่อสอบถาม

ผู้จัดทำบัตรแสดงตน  : คุณกานติมา สวนโคกกรวด นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0 2849 6387 โทรสาร : 0-2849-6287

อีเมล : kantima.sua@mahidol.ac.th