7. จากประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕
30/08/2016
9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) หากไม่สามารถให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลงนามรับรอง จะสามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
21/11/2016

8. งานวิจัยที่จะนำมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จำเป็นหรือไม่ว่าจะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเท่านั้น หากตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจะนำมาเสนอขอตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่

 

ตอบ สามารถนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติมาเสนอขอตำแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด