หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดพวงหรีดเพื่อวางเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและทันต่อกำหนดการสวดพระอภิธรรมในงานศพของบุคลากรที่ถึงแก่กรรม

 ขั้นตอนดำเนินการ

 Flow chat ขั้นตอนดำเนินการ

ผู้ประสานงานโครงการฯ
  คุณ อันติมา เพ็ชรทอง (อีเมล : ultima.pet@mahidol.ac.th)
โทรศัพท์ 0-2849-6286  โทรสาร : 0-2849-6287