โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management”
09/02/2023
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”
22/03/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน”

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK)
หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน”
วิทยากร “ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล”
นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี