มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
15/12/2023
ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณปีเตอร์ เดนแมน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอันเกิดจากบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า การรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า และการบริหารจัดการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลักดันแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3/5 - (2 votes)