มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
15/05/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 “หนังสือพิมพ์แนวหน้า”
24/03/2023

ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คุณพิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคุณปรัชญา เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกฎหมาย และกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น และหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซักถามข้อสงสัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.2/5 - (5 votes)