มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26
27/10/2023
กองบริหารงานทั่วไป จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
04/08/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “นิทรรศการการอุดมศึกษา” ณ โรงเรียนราชินีบน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “นิทรรศการการอุดมศึกษา” เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ซึ่งมีความสนใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างหลากหลาย อาทิ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ

5/5 - (1 vote)