ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ประปานครหลวง
ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าภูมิภาค
ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน

ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2563

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ประปานครหลวง
ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าภูมิภาค
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มากราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน ก้นยายน

ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ประปานครหลวง
ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าภูมิภาค
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน ก้นยายน กันยายน

ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ประปานครหลวง
ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าภูมิภาค
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฏาคม กรกฎาคม กรกฏาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน

ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ประปานครหลวง
ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าภูมิภาค
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษคาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม กรกฏาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน

ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2553-2559

ค่าสาธารณูปโภค (Backup)
ปีงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปานครหลวง ค่าน้ำประปาภูมิภาค ค่าไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าภูมิภาค
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559 โทรศัพท์2559 ประปานครหลวง2559 ประปาภูมิภาค2559 ไฟฟ้าครหลวง2559 ไฟฟ้าภูมิภาค2559