ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล


New  แจ้ง แนวปฏิบัติการสร้างข้อมูล ลูกหนี้และผู้ขาย รายใหม่ ก่อนนำส่งเงินหลักประกัน


การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฏีกาเงินเดือนและเงินอื่น ที่กำหนดจ่่ายพร้อมเงินเดือน ปี พ.ศ.2563


แจ้งแผนปิดปี และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(3.1 ของส่วนงาน) (3.2 ของสำนักงานอธิการบดี)

การยกเลิกรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ 


เอกสารประกอบการประชุม Mahidol Digital Convergence University วันที่ 14 มีนาคม 2562


แนวทางการเบิกจ่ายและขออนุมัติและเอกสารสมัครใช้ EDC


GL Book Bank บริการวิชาการ


แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอให้รับรองสำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อนำไปเบิกจ่าย 


แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๐๒/ ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ซักซ้อมการกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฏีกาเงินเดือนและเงินอื่น ที่กำหนดจ่่ายพร้อมเงินเดือน ปี พ.ศ.2562 


สำหรับหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี) (แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน)

กำหนดวันดำเนินการที่มีผลเข้าบัญชีบุคลากร สำหรับ เงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ผ่านระบบ MU-ERP มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561


คู่มือการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MU-ERP (เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ระบบ AP (หนังสือเวียน)