การจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. หนังสือการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
งบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

เอกสารหมายเลข 1-1.1 แผนการเสนอขอตั้งงบลงทุน

เอกสารหมายเลข 1.2 checklist ครุภัณฑ์

เอกสารหมายเลข 1.3 checklist สิ่งก่อสร้าง

เอกสารหมายเลข 1.4 project-control (สำหรับ สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ เท่านั้น!!!)

เอกสารหมายเลข 2 เป้าหมายการให้บริการของส่วนงาน

เอกสารหมายเลข 3 เป้าหมายผลผลิต

เอกสารหมายเลข 4-4.7 โครงการเงินอุดหนุน

เอกสารหมายเลข 5-5.4 โครงการเงินอุดหนุน (โครงการย่อย)

เอกสารหมายเลข 6 ข้อมูลนักศึกษา 2563-2568

เอกสารหมายเลข 7 อื่นๆ

งบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินรายได้ส่วนงาน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2565

– แบบฟอร์มเงินรายได้ – งบเงินอุดหนุน ปี 2565