ฉบับที่ 12 พิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์

ฉบับที่ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง

ฉบับที่ 8 ตู้กดน้ำโฉมใหม่ระบบกรองน้ำแบบ UF&UV

ฉบับที่ 7 Miss U Salaya

ฉบับที่ 6 โครงการ ปันปัน ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

ฉบับที่ 5 ปุ๋ยหมักศาลายา ชนิดเม็ด

ฉบับที่ 4 การใช้โปรแกรมจัดการพลังงานเพื่อลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ฉบับที่ 3 มาตรการด้านสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 2 นิทรรศการ มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัย ฝุ่นจิ๋ว PM2.5

ฉบับที่ 1 ภารกิจมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ1ของประเทศไทย

ฉบับที่ 12 ขอความร่วมมืองดการจอดรถบริเวณถนนเทิดจักรี

ฉบับที่ 11 แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Nature Trail Be learn More Fun

ฉบับที่ 10 พิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ฉบับที่ 9 เปิดตัวโครงการรณรงค์ลดหวานปละลดใช้แก้วพลาสติก

ฉบับที่ 8 บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง

ฉบับที่ 7 มหิดล ศาลายา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015

ฉบับที่ 6 สิรีเล่าขานตำนานศาลายา ศาลายาโอสถ

ฉบับที่ 5 Smart Locker

ฉบับที่ 4.1 เปิด Bus Terminal

ฉบับที่ 4.2 ผลการประกวด Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2019

ฉบับที่ 2 ประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019

ฉบับที่ 1 มหิดลมหาวิทยาลัยอันดับ1 ประจำปี 2561