กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09/09/2019
อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร
24/04/2023

1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 64 (3/2563) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นำเสนอความคืบหน้าในการนำระบบ Governance, Risk Compliance (GRC) เข้ามาใช้ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนระบบ GRC เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น