1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)
23/06/2020
ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/05/2023

อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2565 เมื่อวันทื่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex