ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/05/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
12/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

วันที่ 26 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” โดยมี นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายกล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ พระกิตติสารสุธี (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) รองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาบุคลากรควรที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความสมบูรณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล