ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/05/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”
27/04/2023

ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี คุณพิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคุณปรัชญา เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกฎหมาย และกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น และหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซักถามข้อสงสัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล