มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”
27/04/2023
กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกองกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด และ ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนอกระบบ” ทั้งนี้มี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องบรรยาย 4224 (ห้องเธียเตอร์) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล