นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
19/11/2018
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและสมาชิกเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” 
01/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกผู้แทนจากส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ ดร.สถาพร สาธุการ กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน ได้เกษียนอายุงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ดังกล่าวว่างลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้แต่ละส่วนงานเสนอรายชื่อผู้แทนเพื่อมาเลือกกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจัดให้มีการประชุมผู้แทนส่วนงานเพื่อดำเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยที่ประชุมได้มีมติให้ นายคำรณ โชธนะโชติ จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ดร.สุภาพร จตุรภัทร จากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ซึ่งผลการเลือกผู้แทนปรากฎว่า นายอาริยารักษ์ จันทะเขต จากสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้นายอาริยารักษ์ฯ เป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง

Comments are closed.