มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกผู้แทนจากส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2018
เสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
01/07/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและสมาชิกเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” 

กองกฎหมาย ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและสมาชิกเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”  ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อพัฒนะสมมรรถนะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองกฎหมายและสมาชิกเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
    และส่วนงาน
  • เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบการดำเนินงานทางด้านกฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

Comments are closed.