ประกาศของ Mahidol University Student, Academic and International Services

>> For more information

Announcement of Criteria and Allocation of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Announcement of Principal and Rate of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Tuition and Fees Form for Undergraduate International students (short-term)

แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น)

Handbook and Safety Management Guideline

คู่มือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย

MU UNIVERSAL PRE-DEPARTURE GUIDELINE

คู่มือเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)