กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019
30/10/2019
กิจกรรม Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs”
06/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Alister Jones, Senior Deputy Vice-Chancellor และ Ms. Nguyen Thi Lam Giang, Regional Manager, Southeast Asia จาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุม OSM 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาสายา

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา การฝึกงานและการทำวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer sciences) บิ๊กดาต้า (big data) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology) วิศวกรรม (engineering) ประชากรศึกษา (population studies) สิทธิมนุษยชน (human rights) สาธารณสุข (public health) และสาขาธุรกิจ (business)