หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562

สวัสดีอีกครั้งกับหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการเดินทางไปเรียนรู้ ทดลองทำและสัมผัสบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล