การบรรยายพิเศษ “Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong”

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Chye Mee – Len, Dean of the Graduate School, University of Hong Kong และ Ms. Pattamon Anansaringkarn, Ph.D. Student, Department of Law, University of Hong Kong ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ในหัวข้อ “Research & Postgraduate Education at The University of Hong Kong” ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา