มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก มณฑลยูนนานในกิจกรรม Open House

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ จำนวน 100 คน จากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน กิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ ต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีหน้านั่นเอง