ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) เข้าร่วมการประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการสรุปความร่วมมือร่วมกับคณะกรรมการ AUN-HPN International Advisory Committee (IAC) โดยมีประเด็นสำคัญด้านความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกของ AUN-HPN กับ Osaka University การวิจัย Alcohol Control นำโดยกระทรวงสาธารณสุข การวิจัยเรื่องการออกกำลังกาย นำโดย AUN-HPN นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการนำหลักการพัฒนา Healthy University Rating ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการของ AUN-HPN นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสมาชิกได้แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยใช้กรอบของ AUN-HPN Healthy University Framework ที่เน้นการสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาพ 22 ประการ ในด้านนโยบายสถาบัน มาตรการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ (เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ การคุกคามทางเพศ ฯลฯ) และมาตรการด้านการส่งเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาพ (เช่น ความสมดุลในการทำงาน การอ่านออกเขียนได้ทางสุขภาพ ฯลฯ)