มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย
30/01/2019
เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและอุปทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
04/02/2019

ผู้แทนจาก Department of Environmental Education, Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Kee Dae Kim และคณะผู้แทนจาก Department of Environmental Education, Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้แทนได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งร่วมเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย