ผู้แทนจาก Department of Environmental Education, Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
31/01/2019
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
07/02/2019

เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและอุปทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 Mrs. Kjersti Rodsmoen ผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Tor Haug ผู้ดำรงตำแหน่งอุปทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ด้านการศึกษา

การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการมุ่งเน้นประเด็นการหารือไปที่หลายแง่มุมของระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตลอดจนประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ H.E. Mrs. Kjersti Rodsmoen ยังได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ อีกด้วย