คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยือน National University of Singapore (NUS)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธ์ุ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เยือน National University of Singapore ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ best practice in entrepreneurship and start-up process รวมทั้งต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชม The Hanger และ Block 71 by NUS Enterprise อีกด้วย