มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Kaya Inaba, Executive Vice-President for Gender Equality, International Affairs and Public Relations โดยมีคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ดังรายนามต่อไปนี้
– รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ Kyoto University