ผู้แทนจาก Dalian University of Technology เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
26/06/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน Promotion Conference of Top 5 Thai Universities ณ Kunming News Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
07/07/2018

ผู้แทนจาก Health Promotion, University of Western Australia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Michael Rosenberg ผู้อำนวยการ หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ จาก จาก University of Western Australia

โดยผู้แทนจากมหิดลที่เข้าร่วมให้การต้อนรับมาจาก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นำโดย
  1) อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  3) Mr. Cristopher Mawhinney ผู้แทนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย
  1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2) นายไตรเทพ หลับภา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. AUN Health Promotion Secretariat นาง อารีกุล พวงสุวรรณ ผู้จัดการโครงการและเป็นศิษย์เก่าของ University of Western Australia
 4. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล