พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอัฟกานิสถาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ Ministry of Higher Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน

ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร. สุณีย์ กัลยจิตร ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล อ. ดร. Aung Win Tunให้การต้อนรับ Prof. Abdul Tawab Balakarzai, Deputy Minister Academic Affairs และผู้แทนจาก Ministry of Higher Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน

หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล Mahidol Global Connectivity และ Quality Assurance System จากนั้นผู้แทนจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำชมกองเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องเซิร์ฟเวอร์ตามลำดับ