สวัสดิการลูกจ้างเงินงบประมาณและเงินรายได้

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงื่อนไขและจำนวนวันลาหยุดงานของลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๒

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๒

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อทดแทนการเสียชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗

  แบบขอรับเงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจำเงินรายได้

  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  นางสาวพิชชาพร เกษียรธาดานนท์ Tel: 0 2849 6282 Email: pitchaporn.kas@mahidol.ac.th

  นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี Tel: 0 2849 6280 Email: suweeredh.won@mahidol.ac.th