ภาพกิจกรรม  สำนักงานอธิการบดี

ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 
ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 เข้าพบอธิการบดี
วันที่ 14 กันยายน 2564
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา