สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุราชการ/งานมหาวิทยาลัยมหิดล


  การมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุงาน  

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย เกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553