ประชาสัมพันธ์


   ผู้มีสิทธิใช้บริการ

  • บุคลากรทุกประเภทที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  สำหรับบุคลากรที่มีอายุ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

  1. ศึกษาข้อมูล การสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ สกสค.
  2. ติดต่อ HR ส่วนงานที่สังกัด เพื่อขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากส่วนงาน
  3. ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร ณ สกสค. ในเขตพื้นที่ที่ส่วนงานตั้งอยู่

  สำหรับบุคลากรที่มีอายุ เกิน 35 ปี บริบูรณ

  1. สกสค. จะแจ้งการเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษเป็นรอบๆ (ปัจจุบันยังไม่เปิดรับสมัคร)
  2. ติดตามดูข้อมูล การสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ สกสค.

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2654-6433
E-mail : ict@otep.go.th
 คุณจุุฑาทิพย์ บำรุงสุข (นักทรัพยากรบุคคล)
   โทรศัพท์ : 0-2849-6391  โทรสาร : 0-2849-6287
E-mail : chutatip.bum@mahidol.ac.th