เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ในการขอพระราชทานให้คำนึงอย่างรอบคอบถึงความชอบที่ได้ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ทายาท ครอบครัว และวงศ์ตระกูล
   ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
           บุคลากรที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือเคยปฏิบัติงานแต่ได้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกไปประกอบอาชีพอื่น โดยหน่วยงานผู้เสนอได้พิจารณารอบคอบแล้วว่า บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของตน จนมีผลงานปรากฏว่าดีเด่นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติตามหลักเกณฑ์การเสนอขอเหรียญดุษฎีมาลาฯ
 ระเบียบ
1. ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ระเบียบฯ พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ พ.ศ. 2543
ระเบียบฯ พ.ศ. 2532
ระเบียบฯ พ.ศ. 2521 


2. หนังสือเวียนแจ้งส่วนงานประจำปี

หนังสือเวียน เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2566  
เกณฑ์การพิจารณาตามมติ ค.ร.ม

3.  แบบคำขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

4. แบบสรุปผลงานเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  

5. ขั้นตอนการเสนอขอและช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณ ศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0-2849-6292
โทรสาร : 0-2849-6287
อีเมล :
 sripair.roa@mahidol.ac.th