พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษฯ

  ระเบียบ


 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2548 – 2560

ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2548
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2549
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2550
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2551
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2552
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2553
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2554
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2555
– ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2556
– ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2557
– ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2558
ประกาศราชกิจจาฯ ปี 2559-2560


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

  เงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2565 

 ตารางเปรียบเทียบแทนค่าตัว U ในแต่ละตำแหน่ง (ร่างบัญชี 18)

 การกำหนดรูปแบบไฟล์ข้อมูล 24 คอลัมน์

 ตัวอย่างแบบไฟล์ 24 คอลัมน์ที่ถูกต้อง

 แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

 Presentation การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


  การแต่งกายในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และในโอกาสต่างๆ

  การเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษา และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณ ศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0-2849-6292
โทรสาร : 0-2849-6287
อีเมล :
 sripair.roa@mahidol.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพฯ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

 รายชื่อผู้เสนอขอปี 2561 (กลุ่มข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ) 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

ข้าราชการ ต่ำกว่าสายสะพาย

ลูกจ้าง

สายสะพาย