1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1.3 แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับและค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า พ.ศ.2564

2. คำสั่ง

2.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงานอธิการบดี
2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจการลงนามสัญญาเช่าและบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1 ขั้นตอนการทำงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของอาคารสำนักงานอธิการบดี
3.2 ขั้นตอนการเก็บค่าเช่าใช้พื้นที่
3.3 ขั้นตอนการบริหารสัญญา

4. แบบฟอร์มต่าง ๆ

4.1 แบบขอเช่าใช้สถานที่ (WORD)/(PDF)

5. รูปแบบการใช้สถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

5.1 พื้นที่รอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

5.2 พื้นที่ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณโถงอาคารชั้น 1

5.3 พื้นที่ดาดฟ้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

1.6/5 - (9 votes)