กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
13/02/2020
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
17/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1นายจอมพล พิทักษ์สันตโยธินSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริสรา ปาริชาติกานนท์PY - คณะเภสัชศาสตร์
4นางสาวพัชรพรรณ ศิริวัฒน์IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
5นางสายพิน ปลื้มจิตต์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6รองศาสตราจารย์วารี ลิมป์วิกรานต์PY - คณะเภสัชศาสตร์
7นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากรRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
9นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญาiNT- สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10นายจตุพงษ์ ยศพิมพาGRAD - บัณฑิตวิทยาลัย
11นางสาวนิภาพรรณ ศรแก้วSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
12นางสาววนะพร ทองโฉมRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
14นายสมศิริ เซียววัฒนกุลEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
14นายสมศิริ เซียววัฒนกุลEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
15นางสาวอัญชนา เกิดปัญญาPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
16นางสาวนันทิกานต์ ลิ้มสกุลiNT- สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
17นางสาวยุบล บุญเจริญIC - วิทยาลัยนานาชาติ
18นางสาวชมพูนุท แสงพันธ์TM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
19นางสาวดลธรัตน์ จูฑะมณีโรจน์RA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20นายชนะพันธ์ รักตะวัฒRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่งRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้างLA - คณะศิลปศาสตร์
23นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์คำOP - สำนักงานอธิการบดี
24นางสาวทิพย์ฤทัย พานิชชาติTM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
25นางวรรณดี พลานุภาพSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26นายกษิเดช นฤวรวงศ์iNT- สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม