กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 3/2563”
22/02/2020
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
14/05/2020

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 เอกสาร สำหรับผู้รับทุนสนับสนุน

งวดงานที่ 1
สำหรับผู้พัฒนาเนื้อหาวิชาออนไลน์

สำหรับผู้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบวิชาออนไลน์

  • ฟอร์มการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล (Media01)

งวดงานที่ 2
สำหรับผู้พัฒนาเนื้อหาวิชาออนไลน์

สำหรับผู้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบวิชาออนไลน์

  • ฟอร์มการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล (Media01)

เอกสารทั่วไป/คู่มือต่างๆ