กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการใช้ห้องประชุม 401
22/01/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 3/2563”
22/02/2020

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ลำดับ ชื่อวิชา ส่วนงาน กลุ่มวิชา
1 การคิดเชิงคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา: แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง และเกม คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา Soft Skills
2 พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิชา Soft Skills
3 การใช้งานSocial Media สำหรับผู้สูงวัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิชา Soft Skills
4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิชา Soft Skills
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชา Soft Skills
6 เกษตรปราชญ์เปรื่องสู่การเป็นผู้ประกอบการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กลุ่มวิชาสำหรับเรียนล่วงหน้า
7 นวกษ 243 ระบบการทำฟาร์มพืชแบบผสมผสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กลุ่มวิชาสำหรับเรียนล่วงหน้า
8 นวกษ 232 หมอดิน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กลุ่มวิชาสำหรับเรียนล่วงหน้า
9 ออกแบบ ความคิด ทำจริงอย่างเข้าใจ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่
10 การออกแบบ User Experience เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่
11 การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการจัดการ กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่
12 การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ วิทยาลัยการจัดการ กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่
13 ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย วิทยาลัยการจัดการ กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่
14 การพยาบาลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มวิชาสร้างทักษะตามวิชาชีพ
15 การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาสร้างทักษะตามวิชาชีพ
16 การอ่านและเขียน Correspondence ในบริบททางวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาสร้างทักษะตามวิชาชีพ